Adatkezelési tájékoztató

Dorotovics Miléna vállalkozó rendelkezési joga alatt álló www.mimind.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A Dorotovics Miléna vállalkozó, mint a www.mimind.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében Adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a használatával az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

Az Adatkezelő adatai:

Fantázianév: MiMind

Képviselői: Dorotovics Miléna EV. 68038359-1-27

Telefon: +36706158936

e-mail: doromimi@gmail.com

A továbbiakban: Adatkezelő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a Weboldal Felhasználóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól[1];
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (“Eht.“);

Fogalmak:

felhasználó: az az érintett természetes személy, aki a weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosíthatóvá válik az adatkezelő által.

Az adatkezelés által érintett adatok köre

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül a „Kapcsolat” menüben, az doromimi@gmail.com email címen tájékoztatás/információ kérése céljából kapcsolatba lép velem, az adatkezelés az Ön személyes adatait érinti.

Adatkezelés megnevezése

Weboldalon történő üzenetküldés

Cél

A „Kapcsolat” menüben az Adatkezelő részére történő email megküldése útján tájékoztatás/információ kérése.

Jogalap

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik.

Érintettek köre

Weboldalon üzenetküldő felhasználók.

Személyes adatok köre: e-mail cím.

Adatok forrás

Közvetlenül a felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatok/üzenet részére történő megküldésétől számított 3 hónapig kezeli személyes adatait.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nem kerül továbbításra.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

–           személyesen az Adatkezelő címén;

–           e-mailben a doromimi@gmail.com  e-mail címre küldve.

A hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az olyan, személyes adatát, amely tekintetében hozzájárulását visszavonta. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult, ill. köteles továbbítani.

A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

kezelt személyes adatai kategóriái,
az adatkezelés célja,
címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

Adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogorvoslat joga

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk, Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

Székesfehérvár, 2021.09.15.